Ngành nghề chính là nuôi trồng nấm đông trùng hạ thảo và chế biến các sản phẩm từ đông trùng hạ thảo.

Về yêu cầu pháp lý, để được thị trường trong nước chấp nhận và hướng ra thị trường quốc tế (kế hoạch 2022-2025), tất cả các giai đoạn hình thành và phát triển Thiên Ân luôn tuân thủ yêu cầu nghiêm ngặt của TCVN (Viet Nam Standard) thông qua chuẩn ATVSTP (từ 2017) và ISO 22000 (từ 2021).

Ngoài ra các yêu cầu khác về luật lao động, bảo hiểm xã hội, môi trường,... Thiên Ân luôn tuân thủ và làm tốt mọi quy định của Nhà nước cũng như địa phương đề ra.